Provozní řád

Provozní řád loděnice - 30.3.2012

Vodácký oddíl TJ Sokol Brno I

PROVOZNÍ ŘÁD LODĚNICE

 1. Loděnice sestává z úložiště lodí, klubovny, dílny a venkovních prostor ohniště, střechy loděnice a hřiště na petangue (dále úhrnně loděnice). Loděnici spravuje správce, pověřený výborem oddílu. Za svou činnost odpovídá výboru oddílu.
   
 2. Loděnice je určena přednostně k využívání členům vodáckého oddílu. Ostatní členové TJ SBI ji mohou využívat tehdy, nedojde-li k omezení zájmů a bezpečnosti majetku členů vodáckého oddílu. Prostor loděnice není určen k využívání veřejností, nerozhodne-li výbor vodáckého oddílu jinak (dohodou s nájemcem areálu apod.)
 1. Každý člen vodáckého oddílu udržuje pořádek a hygienická pravidla na loděnici a ručí v tomto ohledu za hosty, které na loděnici přivede. Používá WC v budově Sokolského koupaliště, případně v objektu restaurace Hříbek.
 1. Člen oddílu využívá pouze svůj osobní majetek. Může používat i lodě, které jsou označeny jako oddílové. Zápůjčky oddílového majetku mimo areál loděnice, případně další důležitá sdělení pro správce zapisuje člen oddílu do knihy Správce, která je uložena v klubovně.
 1. Člen oddílu má právo vlastnit klíče od loděnice. Odpovídá za jejich zneužití. V případě ztráty klíče je povinen uhradit náklady spojené s výměnou zámku.
 1. Člen oddílu je povinen uhradit pokladníkovi oddílu do konce dubna poplatek za uskladnění lodi dle platného sazebníku. Po tomto datu propadá nárok na uskladnění lodi na dosavadním místě a loď může být správcem odsunuta na jiné místo, v případě nedostatku místa i mimo objekt loděnice.
 1. Člen oddílu má povinnost zúčastnit se dle svých možností brigád v areálu loděnice, svolaných výborem oddílu. Od členů oddílu se očekává průběžná péče o běžnou údržbu a zvelebování loděnice a jejího areálu (odstraňování odpadků, doplňování spotřebovaného paliva, zametání apod.).
 1. Člen oddílu je povinen chovat se přátelsky a ohleduplně v celém areálu Sokolského koupaliště, zejména nenarušovat činnost jeho ostatních uživatelů.
 1. Změny trvalého charakteru v loděnici a jejím areálu může člen oddílu učinit pouze se souhlasem správce (případně výboru oddílu).
 1. O všech změnách, výjimkách a opatřeních v případě porušení tohoto řádu rozhoduje výbor vodáckého oddílu.

 

Schválil dne 30. března 2012                              Výbor vodáckého oddílu TJ SBI